ทางพุทธศาสนา ครุฑ,นาค ถูกจัว่าเป็นเดรัจฉาน จะบรรลุนิพพานในชาติภพนั้นไม่ได้ ถือว่าต่ำกว่ามนุษย์ แม้จะมีฤทธิ์ก็ตาม คุณได้ชาติภพเป็นมนุษย์กลับไปบูชาสิ่งที่ต่ำกว่า
โฆษณา