ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่เกิดสงคราม รับรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าในชีวิต และใฝ่หาชีวิตที่แสนจะธรรมดาที่หลายคนไม่ต้องการ
โฆษณา