29 มี.ค. 2022 เวลา 01:38 • ความคิดเห็น
เราสันนิษฐานอย่างนี้ค่ะ
1. ภาษาไทยคำว่า "การพนัน" ในภาษาอังกฤษใช้ว่า Gambling สังเกตว่ารากศัพท์มาจากคำว่า Game ซึ่งสมัยนั้นคำนี้ หมายถึงการฝึกฝนเพื่อการสงครามของกรีกโบราณ แต่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นับย้อน "การพนัน" ว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน 100 ปี ก่อนยุคเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช จากนั้นจึงค่อยแพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดีย
2. กำเนิดของพระพุทธศาสนานั้น เกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช ถึง 543 ปี เท่ากับว่ายุคสมัยที่พุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ เรื่องการพนัน จึงไม่น่าจะมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของผู้คน หรือผู้คนอาจไม่ แม้แต่จะรู้จักว่าการพนันคืออะไร ด้วยซ้ำไปก็เป็นได้ค่ะ
3. ศีล 5 นั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกว่า "ภัยเวร 5" เกิดจากครั้งที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ จึงทรงตรัสสั่งสอนในเรื่องเครื่องบรรลุความเป็นพระโสดา.........คัดย่อบางส่วนมาดังนี้ค่ะ
"....ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร 5 ประการนี้
และประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ 4 ประการนี้ อริยสาวกนั้นหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย มีทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าฯ...."
ต้องไม่ลืมว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไป อบายต่างๆ ที่นำไปสู่ความเสื่อม หรือทางเสื่อม ก็วิวัฒนาการ ก่อเกิดขึ้นมาตามลำดับ จึงไม่ต้องแปลกใจที่ผู้คนในยุคของเราจะยิ่ง อปกติ วิปริต และทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิต จนแทบจะหาความสุขในแต่ละวัน ไม่ได้เลยค่ะ
โฆษณา