1 เม.ย. 2022 เวลา 12:29 • ประวัติศาสตร์
ย้อนไปในอดีต วันที่ 1 เมษายน มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์มากครับ ขอแจงให้ทราบผ่านดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในชุดต่างๆ ดังนี้ครับ
1 เมษายน 2435 ก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย
แสตมป์ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และได้ทรงมอบหมายให้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
งานของกระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้น จัดแบ่งเป็น 3 กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ทั่วไป กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย และงานด้านอัยการ กรมพลัมภัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
✏️✂️🚌
และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการก่อตั้ง กระทรวงธรรมการ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เป็นเสนาบดีคนแรก
กระทรวงธรรมการนี้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนปี พ.ศ. 2484 ก็ได้ใช้ชื่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่นั้นมา โดยมีที่ทำการอยู่ที่วังจันทรเกษมจนถึงปัจจุบัน
แสตมป์ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
ย้อนกลับไป 117 ปีที่แล้ว ตรงกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2448 ประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท
การเลิกทาส เป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการยกเลิกระบบที่คนชั้นสูงตั้งขึ้น เพื่อกดขี่ราษฎรให้ทำงานรับใช้หรือส่งทรัพย์สินให้โดยไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ประมาณว่าไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองของประเทศ เพราะว่าพ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อ ๆ กันเรื่อยไป
ถึงปีพุทธศักราช 2456 ก่อตั้งคลังออมสิน
แท้จริงเรื่องคลังออมสินนี้ เราได้คิดมานานแล้ว แต่หากยังมีข้อขัดข้องบางอย่างซึ่งในเวลานั้นจะยังจัดไม่ได้ จึ่งได้พึ่งมาสำเร็จ และได้ออกพระราชบัญญัติในต้นศกนี้ ที่เราต้องกล่าวเช่นนี้เพราะจะให้เห็นว่า การที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง ซึ่งเป็นการสำคัญและยากนั้น ไม่ใช่พอนึกจะทำก็ทำได้ง่ายๆ จำที่เราจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ มุ่งให้ได้ประโยชน์แก่บ้านเมืองจริง ป้องกันทางเสื่อมเสียพลั้งพลาดต่างๆ ให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แสตมป์วันสถาปนาครบ 72 ปี ธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2528
  • กิจการการออมสิน ได้เริ่มขึ้นตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัด การเก็บออมมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย จึงได้ทรงจัดตั้งคลังออมสินขึ้น โดยสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ ดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456
กระปุกออมสินรูปชิงช้า ที่ธนาคารออมสินแจกให้กับผู้ที่ฝากเงิน 500 บาท
แสตมป์วันข้าราชการพลเรือน
วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็น “วันข้าราชพลเรือน” ตั้งแต่นั้นมา
1 เมษายน พ.ศ. 2524 ครูเอื้อ สุนทรสนานถึงแก่กรรม
ครูเอื้อเป็นนักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้ก่อตั้งวง “สุนทราภรณ์” เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2453 ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร เริ่มเรียนดนตรีกับ พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทะยะกร) หัดสีไวโอลินและเป่าแซกโซโฟน
แสตมป์ 100 ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ในปี 2467 เป็นนักดนตรีประจำกองเครื่องสายฝรั่งหลวงที่กรมมหรสพได้ร้องเพลง ในฝัน ในภาพยนตร์เรื่อง ถ่านไฟเก่าเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์เมื่ออยู่กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน) มีผลงานเพลงกว่า 1,000 เพลง ครอบคลุมทั้งเพลงเทศกาล เพลงปลุกใจ เพลงสถาบัน เพลงรัก เพลงสะท้อนสังคม เพลงรำวง เพลงลีลาส ฯลฯ ทั้งที่บันทึกเสียงแล้ว และยังไม่ได้บันทึกเสียง อีกกว่า 700 เพลง
ท่านได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ถึง 4 ครั้ง และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ในปี 2518
และ ในปี พ.ศ. 2540 โปเกมอนอนิเมะซีซันแรกเริ่มออกอากาศเป็นตอนแรกในญี่ปุ่น
ปิ๊กกาจู้
โฆษณา