ถามสภาพัฒน์จะคงจะตอบได้ดีว่าปีไหน? 25xx
ตอบตามความเข้าใจ เราควรจะจัด Grade จังหวัด ของประเทศไทยทั้ง 77จังหวัด ว่าแต่ละด้านได้เกรด A,B,C,D,E
A ดี B ดี- C ปานกลาง D
ขาดแคลน E ขาดแคลนมาก
ในแต่ละหัวข้อดังนี้
1
1 จำนวนประชากร รายได้ต่อหัว
2 สถานะทางการเงินของจังหวัด รายรับ/รายจ่าย
3 จำนวนข้าราชการ ภูมิภาค/ท้องถิ่น
4 ระบบขนส่งสาธารณะ สาธารณูปโภค
5 ระบบสารสนเทศ (Information System)หรือ IT
6 ระบบชลประทาน
(อาจจะมีมากกว่า 6 หัวข้อ)
ตัวอย่าง
- กรุงเทพฯ
ข้อ 1 ได้เกรด A
2 ได้ B
3 ได้ B
4 ได้ A
5และ6 A
เฉลี่ยภาพรวม B+(สมมุติ)
ในภาพรวม จ้างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทำแบบสำรวจ 77 จังหวัด ถ้าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ C ก็พอจะเป็นแนวทางที่จะบอกได้ว่าประเทศไทยขณะนี้เป็นอย่างไร?
หมายเหตุ ตัวอย่างข้างต้นเป็นข้อความสมมุติเท่านั้น ข้อมูลดัดแปลงมาจาก Grading the States 2008 USA
1 ถูกใจ
2.2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา