6 เม.ย. 2022 เวลา 08:28 • การศึกษา
“ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ” เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ไม่ต่างจากการรักษานำ้หนักร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสุขภาพครับ
สมัยก่อนในยุค “pre-Youtube” ผมเคยคิดว่า ช่อง 11 หรือ NBT น่าจะนำรายการภาคภาษาอังกฤษมาออกอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในภาคประชาชน
แต่ตอนนี้ “การเข้าถึง” ข้อมูลในรูปแบบ multimedia ที่เป็นภาษาต่างประเทศของเรานั้น สามารถทำได้ “ง่าย, เร็ว, ค่าใช้จ่ายตำ่” กว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก
ถ้าภาครัฐจะช่วยส่งเสริมความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ก็อาจทำได้โดยมีช่อง free digital tv/Youtube ของรัฐที่ผลิต contents ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับชาวไทย
ทั้งประเทศมากขึ้น
และแน่นอนว่าผู้ที่จะเป็น “ผู้นำ” เอง ก็ต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นข้อกำหนดหลักในการได้รับคัดเลือก
แต่ถ้าผมมีโอกาสแนะนำคนในภาครัฐ ผมอยากให้เขาทำ “metaverse” ที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับประชาชนทั่วไปโดยสามารถ “login” ได้จากห้องเรียนจากโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โดยมีการเรียนและสนทนาโต้ตอบจากเจ้าของภาษาซึ่งอาจเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่อยากช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ชาวไทยโดยไม่คิดมูลค่า
โฆษณา