เริ่มจากมีวินัยในตัวเองก่อนเลย จากนั้นก็เคารพกฏ กติกาสังคม และมีจิตสำนึกต่อสิ่งต่างๆ
โฆษณา