18 เม.ย. 2022 เวลา 06:19 • ความคิดเห็น
หัวหน้าที่ดีต้องเป็นทั้งหัวและหน้าให้ลูกน้อง
คำนี้ผมมักจะคอยเตือนหัวหน้างานในแต่ละหน่วยอยู่เสมอ ทำตัวเป็นหัวหน้าที่ดีต้องรู้จักการใช้หัวและเป็นหน้าตาให้ลูกน้องและต้อง ดูแลลูกน้องต้องเมตตาเขาเหมือนลูกเหมือนน้องของเรา หากเราระลึกได้แบบนี้การเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับเขื่อใจย่อมไม่ไกลเกิน ที่นี้มาพูดในเชิงปฏิบัติ ที่น่าจะทำได้
1.ต้องหมั่นคอยผลักดันลูกทีมให้คิดอย่างสร้างสรรค์และจูงใจและให้แนวทางที่ท้าทายและให้ข้อคิดในเชิงบวกเสมอเป็นกำลังใจและชื่นชมในผลงานลูกน้อง
2.ชื่นชมในศักยภาพที่เขาทำได้ดีและคอยให้กำลังใจเมื่อเขาประสบปัญหาด้วยความหวังดี มีเมตตาไม่ปล่อยให้โดดเดี่ยว
3.กล้าตัดสินใจและมีส่วนช่วยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่โยนความรับผิดชอบให้ลูกน้องขัดแย้งกันเอง
4.กล้ารับผิดและแก้ไขเมื่อผิดพลาดโดยไม่กลัวเสียหน้า
5.ให้ผลงานต่อทีมไม่ใช่ของใครหรือเอาเข้าตัวเอง
6.รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือปุัญหาของลูกน้องอย่างตั้งใจ ไมใช่ยึดความคิดตนเองเป็นหลัก
7.รู้วิธีให้ลูกทีมภูมิใจและมั่นใจในงานของตนเอง มีพฤติกรรมในการชื่นชม ไม่ทำลายความมั่นใจลูกทีมรู้จัก ต้องชื่นชมลูกน้องในศาลาหากต่อว่าต้องในกุฏิ
8.ต้องเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับทีมไม่ใข่เอาแต่ว่าคนอี่น แต่ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติ
หัวหน้าที่มีความสามารถและน่าขื่นชมนั่นไม่ง่าย แต่ก็ไม่สูงส่งจนสร้างไม่ได้ การได้รับแรงกดด้นเข้ามาเสมอโดยหน้าที่ของหัวหน้า จะทำอย่างไรที่เราจะคิดและสร้างแนวทางและถ่ายทอดให้งานและเปลี่ยนแรงกดดันนั้นกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าชื่นชมไปสู่ลูกน้องเราทำตัวดังหัวและหน้าของงานจริงๆ
โฆษณา