PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ “PROSPECT REIT” ได้จัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นำโดยคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT กล่าวในที่ประชุมว่า
ผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีรายได้รวม ที่ 443.20 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ 294.4 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.8% ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้วางไว้ และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ได้ประกาศจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย 4 ครั้ง อยู่ที่ 0.2808, 0.2870, 0.2880 และ 0.2600 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.1158 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย ร้อยละ 11.16 เทียบบนราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก 10.00 บาทต่อหน่วย และสำหรับรอบการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ในปีถัดจากนี้ไป ผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ถือหน่วย
นางสาวอรอนงค์ กล่าว
บุคคลในภาพข่าว เรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวา
1. คุณธนเทพ ลือกิตติพันธ์ ผู้จัดการสอบบัญชี
2. คุณชรินรัตน์ นพรัมภา กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี
3. คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา กรรมการอิสระ
4. คุณรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการ
5. คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ
6. คุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
7. คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี
8. คุณเจษฎา เพ็งเลิศ ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา