25 เม.ย. 2022 เวลา 07:57 • ความคิดเห็น
คนที่หายาก
คนที่สร้างคน
คนที่ให้โอกาสคน
คนที่ให้ปัญญาคน
สามประโยคนี้มีความหมายที่โดนใจมากในฐานะหัวหน้างานมันเหมือนแนวทางที่หัวหน้าที่ดีควรใช้เป็นแนวทางเพื่อใข้เป็นแนวทางในการทำงานและยกระดับความสามารถของตนเองไปด้วยเลย
1.การสร้างคน เป็นหน้าที่หลักที่จะต้องพัฒนาลูกน้องเราให้มีความสามารถ ทั้งงาน ทั้งเรื่องคน เรื่องการคิดปรับปรุงพัฒนาในงาน สร้างรูปแบบการรียนรู้งานและพัฒนาศักยภาพในงานและส่งเสริมผลต่อทีมงานอย่างสมำ่เสมอ
2ให้โอกาสคน หมั่นเปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความสามารถไม่ปิดกั้นความคิด ปิดกั้นโอกาสเพื่อให้พวกเขาได้แสดงความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าต่อพวกเขา ตลอดจนยินดีในความสำเร็จที่เขาได้รับ เพิ่มเติมข่วยเหลือหากมีข้อผิดพลาดให้เขาได้เรียนรู้เพิ่ม
3.ให้ปัญญา ส่งเสริมและให้คำแนะนำต่อลูกทีมถึงความเข้าใจต่อภาวะการทำงานที่เข้ามา
กระทบต่อเขาในรูปแบบต่างๆ การรู้จักสมดุลในการทำงาน สร้างความเข้าใจต่อการได้เรียนรู้ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นบทเรียนรู้ ต่อไป และสุดท้ายคนเหล่านี้จะสามารถในการมีส่วนสร้างคน สร้างโอกาสและสร้างปัญญาให้กับผู้อื่นต่อๆไป
โฆษณา