คือ กลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนกระแสแห่งอนาคต ที่ได้รับแรงผลักดันจากคนในอดีต
  • 1
โฆษณา