GSMA โชว์แผนแม่บท 5G สำหรับภูมิภาค ASIA PACIFIC
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความพร้อมรับเครือข่าย 5G แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ โดยการวางแผนและบริหารสเปกตรัมคือ "กุญแจสู่ความสำเร็จ"
โฆษณา