การเขียน ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
เราคงได้ยินได้ฟังได้อ่านกันมาเยอะว่า ในยุคนี้ทุกคนต้องปรับตัว ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องอัพสกิล รีสกิลตลอดเวลา เพื่อปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในแวดวงการศึกษาเราคุยเรื่องนี้แหละ และออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 เช่น Critical Thinking การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ Imagination การจินตนาการ Collaboration การบูรณาการ Entrepreneur การเป็นผู้ประกอบการ Communication ทักษะการสื่อสาร
Indy Writer สอนด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตรงกับทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร Communication
การสื่อสารมีทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
การฟังและการอ่าน เป็นกระบวนการ Input
การพูดและการเขียน เป็นกระบวนการ Output
ทักษะเหล่านี้ เป็นทักษะที่เราพยายามจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ๆ แต่เป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก เมื่อในรายวิชานี้ เป็นการเรียนการสอนแบบคลาสขนาดใหญ่ จำนวนนักศึกษา 50 - 500 คน
ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอนให้ได้ผลดีที่สุด นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายจริง ๆ
เราจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนรู้จาก eBook ผสมผสานกับบรรยายในชั้นเรียน การลงมือทำแบบฝึกหัดการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผสมผสมผสานกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน การทดลองสื่อสารในสนามจริง
อัพสกิลและรีสกิลในยุคนี้ ควรเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งทักษะการฟังในยุคดิจิทัล ทักษะการอ่านในยุคดิจิทัล ทักษะการพูดในยุคดิจิทัล และทักษะการเขียนในยุคดิจิทัล
การจดบันทึกการอ่าน เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ
โดยทักษะการเขียนบทความออนไลน์ เป็นทักษะหนึ่งที่ผู้คนในยุคนี้ควรอัพสกิล (Upskill) และรีสกิล Reskill) เป็นอย่างมาก
ทักษะการเขียนบทความออนไลน์นั้น จำเป็นต้องใช้ในเว็บไซต์ ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในบล็อกของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน บล็อกส่วนตัว บล็อกของสื่อมวลชน แมกกาซีนออนไลน์ บล็อกของนักเขียน ฯลฯ
Indy Writer ได้จัด Workshop การเขียนบทความออนไลน์เฉพาะหัวข้อเรื่องทุกสัปดาห์ เช่น การเขียนบทความออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว การเขียนบทความออนไลน์ด้านสุขภาพและการลดน้ำหนัก การเขียนบทความออนไลน์เพื่อโปรโมทหนังสือ การเขียนบทความออนไลน์เพื่อรีวิวสินค้า ฯลฯ
การเขียนรีวิว และการเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรด
ทักษะที่สำคัญในศตวรรตที่ 21 มีหลากหลายทักษะด้วยกัน ทั้งทักษะเชิงลึกและทักษะเชิงกว้าง ทักษะหนึ่งที่สำคัญ คือ ทักษะการเขียนบทความออนไลน์ ซึ่งเขียนเพือแบ่งปันประสบการณ์ หรือเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจก็ได้
Indy Writer
ติดตามผลงานในช่องทางอื่นที่
Facebook : Fb.me/omnibonga
Line : omnibonga
ร้านหนังสือของฉัน
  • 11
โฆษณา