น้ำมันกับน้ำ
น้ำมันกับน้ำท่ามันต่างกัน เหมือนกับคนฉลาดก็ต่างกับคนโง่ พระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ แต่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่ง “สักว่า” เท่านั้น
พระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อย ตั้งแต่ทรงเข้าพระทัยแล้วว่า ใจก็สักว่าใจ ความคิดก็สักว่าความคิด พระองค์ไม่ทรง เอามันมาปนกัน
ถ้าคิดได้ รู้สึกได้อย่างนี้ เราก็จะแยกมันได้ ความคิด ความรู้สึก อยู่ทางหนึ่ง ใจก็อยู่อีกทางหนึ่ง เหมือนกับน้ำมันกับน้ำท่าอยู่ในขวดเดียวกัน แต่มันแยกกันอยู่
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
รวมธรรมอุปมา
CR เพจ มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท The Teachings of Ajahn Chah 阿姜查 的教法
3 ถูกใจ
2 แชร์
121 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา