มันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราพิสูจน์ได้จากการกระทำของเรา
ในวันที่ผ่านปัญหายากๆได้หนึ่งอย่าง เราค้นพบตัวเองว่าเราโตขึ้น
โฆษณา