-
Trick psychological ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ງິນຄົນເວົ້າເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼືກຳລັງເວົ້າຮ້າຍນິນທາຄົນອື່ນແລ້ວຢາກໃຫ້ຝ່າຍຕົງຂ້າມຫຸບປາກ
ເມື່ອຝ່າຍຕົງຂ້າມເລີ່ມເວົ້າເລື່ອງtoxicທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໜ້າຟັງອອກມາ , ໃຫ້ເຮົາລອງ shush(ຄຳອຸທານຫຼືສຽງສັນຢານໃຫ້ຜູ້ອື່ນມິດ) 🤫 ໃນລະວ່າງທີ່ລາວກຳລັງເວົ້າແລ້ວໃຫ້ເຮັດຕົວຄ້າຍໆວ່າມັນມີສຽງທີ່ແປກໆທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ງິນ ແລ້ວກໍ່ເວົ້າວ່າ : hey , ເຈົ້າກະໄດ້ງິນບໍ່? ໃຫ້ທຳທ່າຄືມັນມີສຽງລຶກລັບທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ງິນ , ເຮັດມັນຊຳ້ໆ 3 ຄັ້ງ 4 ຄັ້ງ ແລ້ວລາວຈະຮູ້ສຶກ uncomfortable ແລ້ວກໍ່ຈະງຽບໄປເອງ
โฆษณา