ความคิดมีผลต่อความสุข เพราะปัจจัยการสร้างความสุขได้ ด้วยการปรับความคิดให้เป็นบวก พร้อมกับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
โฆษณา