ทริพเพิล ไอ ขยายคลังสินค้าขานรับการเติบโตหลังเปิดประเทศ
ไตรมาส 2/2565 Triple i Logistics PLC. ได้ขยายพื้นที่คลังสินค้าทั่วไปอีกเท่าตัวพร้อมรองรับธุรกิจ e-Commerce ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด รวมทั้งอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังธุรกิจต่างๆ กลับมาให้บริการภายหลังจากการเปิดประเทศ
ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯจะมีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าทุกประเภทรวมมากกว่า 40,000 ตร.ม. (Air Cargo Terminal, General Warehouse และ Dedicated Chemical Warehouse)
โดยการให้บริการคลังสินค้าประเภทต่างๆ ของบริษัท จะอยู่ภายใต้ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของคลังสินค้าที่อยู่ภายใต้ธุรกิจหลักได้ดังนี้
  • Air Cargo Terminal (ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ)
คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ภายในสนามบิน เป็นที่พักสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อรอทำพิธีศุลกากร (custom clearance)*
หน้าที่ของ Air Cargo Terminal จะแตกต่างจากคลังสินค้าอื่นๆ เนื่องจากธุรกิจคลังสินค้าภายในสนามบินจะเน้นปริมาณความถี่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกผ่านคลัง ซึ่งต่างจากจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าประเภทอื่น
* พิธีศุลกากร (custom clearance) คือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าว่ามีความถูกต้องตรงกับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกแจ้ง เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการชำระภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว
  • General Warehouse (ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์)
เป็นคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และชุดออกกำลังกาย
รวมทั้งการให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง และบริการ Fulfillment สำหรับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
  • Dedicated Chemical Warehouse (ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์)
คลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ เช่น สารเคมี สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต เชื้อเพลิง เป็นต้น
ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้าประเภทนี้ โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับเรื่องการควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
4 ถูกใจ
7 แชร์
46K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา