การกระทำที่ให้พระภิกษุสงฆ์ขาดออกจากเป็นพระภิกขุโดยทันทีมี(ปาราชิก4) 4 ข้อดังนี้
1.ภิกขุเสพเมถุน ต้องปาราชิก
2.ภิกขุถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ได้ราคา 5 มาสก ต้องปาราชิก
3.ภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ ต้องปาราชิก
4.ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนต้องปาราชิก (อ้างอิงหนังสือนวโกวาทา)
ในพระไตยปิฏกได้เขียนไว้เหตุเคสต่างๆที่เกิดขึ้นสมัยพระพุทธองค์แล้วครับ
25 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา