27 พ.ค. 2022 เวลา 02:02 • ปรัชญา
กฏแรงดึงดูด พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้นานมากแล้ว ใน อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คือการตั้งมั่นในสิ่งที่กระทำ เชื่อในสิ่งที่กระทำ นั่นเอง
โฆษณา