3 มิ.ย. 2022 เวลา 15:39 • ความคิดเห็น
1. ไม่พอ ถ้าอาหารที่ว่านี้ คือ อาหารสัตว์
ไทยนำเข้ากากถั่วเหลืองมากกว่า 80% ของความต้องการใช้ในประเทศ เพื่อนำมาทำเป็นอาหารสัตว์
ที่มา ข้อ 1. คือ
ผมฟัง youtube จากรายการ ... (จำไม่ได้ว่าอะไร
น่าจะ Money Talk ของ คุณเนา
ที่เรียนเชิญ "อาจารย์ท่านหนึ่ง" มาสัมภาษณ์
**กราบขออภัยท่านอาจารย์ที่จำชื่อไม่ได้**
เพราะฟังมาหลายวันมากๆ แล้ว ซึ่งอาจเป็น
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ หรือ
ดร.ทวีสุข ธรรมศักดิ์ หรือ
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ หรือ ...???
(3 ท่านนี้ คือ หลักๆ ที่ผมฟัง)
2. อาจพอ ถ้าอาหารที่ว่านี้ คือ อาหารพืช (ปุ๋ย)
อยู่ที่ว่าไทยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้หรือไม่
เพราะ ไทยยังต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศอยู่
จาก 1. และ 2. รวมกัน
กลายเป็น อาหารคน
>>> ประเด็นคือ ถ้า 1 ไม่พอ (อาหารสัตว์)
ไก่ อาจตัวบาง
หมู อาจตัวผอม
ปลา อาจตัวเล็ก
วัว อาจไม่ถูกขุน
คือ เลี้ยงตามวัตถุดิบที่ไทยมี แต่ก็ยังมีกิน
น่าจะถือว่า คนไทยยังมีเนื้อสัตว์กินอยู่
>>> ส่วนประเด็นที่ 2 (อาหารพืช)
ไม่น่าเป็นปัญหา เผลอๆ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
พืชผักผลไม้ อาจให้ผลผลิตดีกว่า ปุ๋ยเคมี ด้วย
โฆษณา