จัดทำโดย
1.นางสาวศศินิภา เจียมแพ เลขที่15
2.นางสาวภัทรลภา สุขเอี่ยม เลขที่23
3.นางสาววรินทร คงเจริญวุฒิ เลขที่24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โฆษณา