"เชื่อที่ว่า...คนที่มีลักษณะคล้ายๆกันมักจะมารวมตัวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน...คนดีก็ดึงดูดคนดี คนชั่วก็ดึงดูดคนชั่ว"
โฆษณา