เชื่อค่ะ คิดว่ากฎแรงดึงดูดก็มาจากจิตใต้สำนึกของเรา ที่เราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ ถ้าเรามีศรัทธาและความเชื่อมากพอ
โฆษณา