สภาวะจิตของเราเป็นอย่างไร สิ่งรอบๆตัวเราหรือสิ่งที่เข้ามาหาเรา ก็จะเป็นเช่นนั้นเป็นกฏธรรมชาติอย่างหนึ่งในจักรวาล เช่นคนที่มีแนวคิดเหมือนกัน มีอุดมการณ์เดียวกัน มีความชอบอะไรเหมือนกัน คนที่มีจิตผูกพันกัน มีการกระทำหรือกรรมร่วมกัน สภาพจิตมันก็จะมีความคล้ายคลึงกัน จึงสามารถดึงดูดให้เข้าหากันได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกับคนๆนั้นแค่ไหน แรงดึงดูดอันเกิดจากกระแสจิตนั้น มันก็จะนำพาเรามาพบพานกันได้ครับ
โฆษณา