ข้อควรปฏิบัติ การใช้จ่ายภายในครอบครัว มีสิ่งที่พึงปฏิบัติ 3 ประการ คือ
1. การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
2. การประหยัด
3. การออมทรัพย์
1 ถูกใจ
37 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...