24 มิ.ย. 2022 เวลา 15:27 • ความคิดเห็น
เพราะเราถูกปลูกฝังด้วยเรื่อง ประเพณี ศาสนา และสังคมรอบข้างค่ะ
การช่วยเหลือจะทำก็ได้ หรือไม่ทำก็ได้
สำคัญสุดคือเราทำแล้วเรามีความสุขไหม
โฆษณา