ทฤษฎีด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ ที่เรารู้จักกันในชื่อว่า Maslow’s Hierarchy of Needs ได้กล่าวถึงลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) มนุษย์ทุกคนต้องเติมเต็มความต้องการในระดับพื้นฐานให้ได้ ก่อนที่จะเติมเต็มความต้องการในระดับที่มากกว่าในขั้นต่อไป
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) นักจิตวิทยาระดับโลก ผู้คิดค้นแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า คนเรามีความปรารถนาหรือความต้องการที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต (Self-actualized) กันทุกคน ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของชีวิต โดยกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการเติมเต็มในขั้นต่างๆให้ได้ก่อน โดยมาสโลว์ก็ได้สรุปลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้นด้วยกัน
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological)
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety)
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love/Belonging)
ขั้นที่ 4 ความเคารพนับถือ (Esteem)
ขั้นที่ 5 ความสมบูรณ์แบบ (Self-actualization)
คนหิวแสง น่าจะอยู่ในขั้น 3&4
ปัจจุบัน ทฤษฎีนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้กับมนุษย์ทุกคน มีบางคนเมื่อผ่านขั้น 3 แล้วข้ามขั้น 4&5 ไปเลย อีกทั้งจุดสูงสุดของชีวิตก็มิใช่ความสมบูรณ์แบบ แต่คือการหลุดพ้น
  • 7
โฆษณา