11 ก.ค. 2022 เวลา 07:34 • ความคิดเห็น
คิดว่าตรงข้ามกับคน Gen Baby Boomer และ Gen X แทบทุกด้าน เป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะเบาะแว้งชั้นดี
ทุก Topic ไม่เคยเห็นตรงกันเลย จนบางทีก็เบื่อที่จะปรึกษา
โฆษณา