📌 "นับ 1 ให้ถึงล้าน" ซีรีส์ทางการเงินที่จะทำให้คุณวางแผนเงินล้านได้ไม่ยากด้วยตัวคุณเอง กลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ที่ 3 ตอน 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุน…นอกจากการตั้งเป้าหมายและวางแผนการลงทุนที่ดีแล้ว ความรู้เรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และเครื่องมือการลงทุน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แผนการลงทุนของคุณเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นอย่างไร? มาติดตามกับซีรีส์นี้ครับ🙂
1. รู้จักประเภทผลตอบแทนจากการลงทุน
หลังจากที่เราตั้งเป้าหมายทางการเงินและวางแผนที่จะลงทุน สิ่งที่ต้องคิดต่อคือ เป้าหมายการเงินของเรามีความสอดคล้องกับผลตอบแทนรูปแบบไหน และมีสินทรัพย์ประเภทใดที่ให้ผลตอบแทนในลักษณะนั้น
จากตัวอย่างชายคนหนึ่งนำเงินมรดก 1 ล้านบาทที่ได้รับ มาวางแผนการเงินเพื่อต่อยอด เขาคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
- เพิ่มมูลค่าเงินทุน (Capital Appreciation) : เป้าหมายเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรและเก็บเงินเพื่อการเกษียณ ลงทุนในหุ้นเติบโตหรือกองทุนรวมตราสารทุน เนื่องจากเขาคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นและมีระยะเวลาการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง
- ปกป้องเงินทุน (Capital Preservation) : เป้าหมายเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน หรือในเงินฝากแบบ e-Saving ที่ให้ดอกเบี้ยสูง สามารถถอนออกมาใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
- เพื่อประโยชน์ทางภาษี (Taxes Benefit) : ในอนาคต ชายคนนี้อาจวางแผนการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม SSF / RMF เป็นต้น
- สร้างรายได้ประจำ (Current Income) : หลังเกษียณ ชายคนนี้อาจพิจารณาย้ายเงินเก็บไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือ หุ้นมั่นคงที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ
2. เข้าใจความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Return) เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ (Expected Return)
ซึ่งความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Non-systematic Risk)
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงระดับมหภาค กระทบกับภาพใหญ่ทั้งระบบ เราไม่สามารถทำให้ลดลงได้ด้วยการกระจายการลงทุน เช่น ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงของตลาด เป็นต้น
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละบริษัท เช่น ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ,ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ เราสามารถทำให้ลดลงได้ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท หลายอุตสาหกรรม หรือหลายภูมิภาค
ซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนแบบ Asset Allocation ที่เราเคยพูดถึงกันไปในซีรีส์ที่ 1 : ล้านแรกในชีวิตครับ (คลิก : https://www.youtube.com/watch?v=aIavlU6xdb8 นาที 4:31)
หรือบางครั้งเราอาจต้องพิจารณาเรื่องค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของสินทรัพย์ที่ไปลงทุนว่ามีทิศทางหรือความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างไร ประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนด้วยครับ
นอกจากรู้จักความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณา
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเต็มใจรับความเสี่ยง (Willingness) และความสามารถในการรับความเสี่ยง (Ability)
จากภาพ เรามักเข้าใจว่านักลงทุนที่อายุน้อย น่าจะรับความเสี่ยงได้สูงเพราะหากเกิดการผิดพลาดก็ยังเหลือระยะเวลาลงทุนอีกนาน แต่หากนักลงทุนอายุน้อยคนนั้น เป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ เขาอาจเป็นนักลงทุนที่มีความเต็มใจรับความเสี่ยงต่ำ แม้จะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงสูงก็ตาม
หรือหากเป็นนักลงทุนที่อายุมาก แต่หากมีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมามากกว่า 10 ปี ก็อาจเป็นนักลงทุนที่มีความเต็มใจรับความเสี่ยงสูง ส่วนความสามารถในการรับความเสี่ยง ก็อาจขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล
เช่น หากใกล้เกษียณก็อาจเป็นความสามารถรับความเสี่ยงต่ำ แต่หากเป็นนักลงทุนอายุมาก ที่มีการวางแผนเกษียณที่ดีหรือมี passive income เพียงพอแล้ว เขาอาจจะเป็นนักลงทุนที่มีทั้งความเต็มใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงระดับสูงก็ได้เช่นกันครับ
จะเห็นว่าทั้งความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นปัจจัยที่เราควรพิจารณาควบคู่กันประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครับ
3. ศึกษาความแตกต่างของเครื่องมือการลงทุนแต่ละประเภท
ผมจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือการลงทุนที่เป็นที่นิยม 2 ประเภท นั่นคือ หุ้นและกองทุนรวม เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันครับ
- มุมความมีอิสระในการลงทุน
หุ้นมีอิสระในการตัดสินใจเลือกลงทุนมากว่า ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนทำได้คล่องตัวกว่า
กองทุนรวม มีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพ บริหารพอร์ตการลงทุนให้ ลงทุนตามนโยบาย ช่วยตัดเรื่องอารมณ์การลงทุนออกไปได้
- มุมความเหมาะสมในการลงทุน
หุ้นเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุน มีความรู้ในการลงทุน เช่น รู้จักตัวหุ้นที่ไปลงทุน ทำธุรกิจอะไร วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคก่อนการลงทุนได้
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนที่มือใหม่ หรือไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสาร
- มุมการใช้เงินลงทุน
หุ้นใช้เงินในการลงทุนที่สูงกว่า เช่น หากหุ้น A มีราคา 200 บาท จะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้ ต้องซื้อที 100 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุน 20,000 บาท
กองทุนรวม ปัจจุบันบางกองทุนใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท (ควรพิจารณาค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน)
- มุมของผลตอบแทน
หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังสูง และความเสี่ยงก็สูงด้วยเช่นกัน
กองทุนรวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ได้รับมีตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงสูง ขึ้นกับประเภทของกองทุนที่ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากลงทุนในกองทุนรวม SSF หรือ RMF
Ep.นี้ คุณได้ทราบ 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุน…ซึ่งจะช่วยให้แผนการลงทุนที่วางไว้ เดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในครั้งหน้า ผมจะชวนคุยต่อถึงกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจ และสรุปภาพรวมการวางแผนลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาทของชายคนนี้ให้ฟังครับ!! วันนี้อย่าลืมทบทวน 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุนกับ To do list กันนะครับ
ติดตามบทความก่อนหน้าได้ที่ :
ซีรีส์ 2 : เงินล้านกับการลงทุน
ตอนที่ 1 : “เงินล้าน” ต้องวางแผน
อ่านต่อ คลิก >> https://link.kkpfg.com/gZgFN
ตอนที่ 2 : พลังของการลงทุนแบบทบต้น
อ่านต่อ คลิก >> https://link.kkpfg.com/DZU39
📌 ติดตามธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้ทุกช่องทางที่:
#KIATNAKINPHATRA
#KKP
#นับ1ให้ถึงล้าน
#เงินล้านกับการลงทุน
#ความรู้การลงทุน
#S2Ep3
1 ถูกใจ
5 แชร์
1.9K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา