ผู้ชาย มักจะมีความต้องการทางเพศ เมื่ออยู่ในสภาวะตึงเครียด ใช้กิจกรรมทางเพศเพื่อปลดปล่อยความเครียด ส่วนผู้หญิง จะมีความต้องการทางเพศ เมื่ออยู่ในสภาวะที่สบายใจ สบายตัว อารมณ์ดี
เข้าใจธรรมชาติของกันและกัน จะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุข
แสดงความคิดเห็นของคุณ...