"โลกคือห้องเรียน"
โลกของเราคือห้องเรียน
ขนาดใหญ่
ที่สอนให้เราเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตัวเอง
ให้มีทักษะในการใช้ชีวิต
ที่ดีขึ้น เก่งขึ้น
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น
สามารถเอาตัวรอดได้ใน
ทุกสถานการณ์มากขึ้น
ภาพจากpixabay
การเรียนรู้ไม่ได้มีแค่เฉพาะ
ในโรงเรียนหรือในห้องเรียน
อย่างที่หลายคนเข้าใจ
การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกที่ในโลกนี้
จริงๆแล้วความรู้ในห้องเรียน
เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
ในการปูนพื้นฐานการ
ใช้ชีวิตจริงในโลกนี้เท่านั้น
แต่
การได้ออกไปใช้ชีวิต
ข้างนอก
การได้ลงมือเผชิญ
ความจริงต่างหาก
จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของเราให้เติบโตขึ้น
ภาพจากpixabay
หลายคนในโลกนี้ไม่ได้
เรียนจบสูง
แต่มีทักษะในการใช้ชีวิต
ที่ดีมาก
เพราะเค้าไม่ได้จำกัด
ตัวเองแค่ในห้องเรียน
เค้ายอมเปิดรับการเรียนรู้
จากหลายๆที่หลายๆทาง
และหลายๆสถานการณ์
จนกลายเป็นคนเก่งในการ
แก้ปัญหา
ชำนาญในการรับมือ
ฉลาดในการเอาตัวรอด
ดังนั้น
เราอย่าจำกัดการเรียนรู้
ของเรา
"เพราะเราสามารถเรียนรู้
อะไรก็ได้ในโลกนี้"
  • 4
โฆษณา