ความสำเร็จ
ของทุกคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ
(เขียนไว้ดีมาก) ทุกคนมีช่วงเวลาของ “ตัวเอง” มันจะมาในช่วงที่เหมาะสมเสมอ
เราทุกคนต่างเกิ ดมาบนเส้นทางชีวิตของ “ตัวเอง” เวลาของแต่ละคนไม่ได้มาพร้อมกัน
ดังนั้น อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรี ย บเทียบกับใคร บางคนประสบความสำเร็จ มีธุร กิ จเป็น
ของตัวเองตั้งแต่อายุ 20  แต่บางคนเพิ่งเรียนจบตอนอายุ 22 บางคนเรียนจบก่อนเพื่อน
แต่ต้องรออีก 3 ปี ถึงมีงานทำ บางคนมีครบทุกอย่ า ง บ้าน ร ถ ที่ดิน แต่กลับประส บ-
อุ บั ติเ ห ตุ จบชีวิตตั้งแต่อายุ 29 ปี  แม้แต่คนดังๆ ระดับโลก ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ
ช่วงวัยเดียวกัน!!
“ประธานาธิบดีโอ บ าม่า” วางมือจากการเมืองในอายุ 55 ปี ขณะที่ “โดนัลด์ ท รั มป์”
เป็นประธ า น าธิบดีในวัย 70 ปี หรือแม้แต่ “แจ็คหม่า” ที่เคยถูกปฏิเ ส ธเข้าทำงานใน
เคเอ ฟ ซี แต่ไม่กี่สิบปีต่อมา เขาก็ซื้อเคเ อ ฟซีทั้งหมดในจีนเป็นของตัวเอง…
ลองสังเกตดูสิ…!! คนรอบตัวเรา หลายคนก็ประสบความสำเ ร็ จก่อนเรา บางคนยังไม่มี
อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน หรือบางคนก็ประสบความ สำเ ร็ จหลังเราเ สี ยอีก
เพราะทุกคนกำลังวิ่ งอยู่ในลู่วิ่ งของตัวเอง ไม่ได้แข่ งในลู่วิ่งเดียวกัน เส้ ย ชัยก็คนละที่กัน
ดังนั้น…เราไม่ควรที่จะไปตั ดสิ น หรือดู ถู กใคร และก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเทีย บกับใครด้วย
แค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในเส้นทางของเรา และทำมันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ถอยห่างจาก
คนที่ดู ถู กเรา เพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณ ค่ า ของคุณ อ ย่ า ยึดเอาความคิดตัวเองเป็น
หลัก เพราะจะเป็นการทำล า ยมิตรภาพดีๆ อ ย่ าไปกัง ว ลกับความผิ ดพ ล าดเล็กๆ น้อยๆ
ของคนอื่น เพราะเราก็มีเหมือนกัน!!
จงคิดเสมอว่า…. ทุกวันเป็นวันสุดท้ า ย แล้วเราจะทำทุกอย่ า งในชีวิตอย่างเต็มที่
ทุกคนมีช่วงเวลาที่ประสบความสำ เ ร็ จแตกต่างกัน และ จุดหมายของความสำเร็จก็ต่างกัน
จงอ ย่ าเปรียบเทียบ “ความล้ มเห ล วของเรา” กับ “ความสำ เร็ จของใคร”
1 ถูกใจ
83 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา