ตั้งแต่เกิดผมสอบตกแค่วิชาเดียว
และต้องมานั้งแก้ด้วยการเขียนรายงาน 20 แผ่น
( เหมือนอาจารณ์เค้าเหงา55555 )
โฆษณา