รายงานพิเศษ
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานี
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติตามแผนงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริง ( 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์) และความก้าวหน้าตาม “ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครู เพื่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษา “
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการพระราชดำริด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 4 รุ่น จำนวน 155 แห่ง ซึ่งกระจายครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว โรงเรียนบ้านกุ่ม โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี โรงเรียนบ้านคำบาก โรงเรียนบ้านค้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งนี้ มีคณะกรรมการจากส่วนกลาง ประกอบด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา นายพิธาน พื้นทอง นายนพพร รอยลาภเจริญพร และเจ้าหน้าที่กองทุนการศึกษ
ซึ่งในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับร่วมติดตามตรวจเยี่ยม และให้ข้อมูล ดังนี้
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ
คณะศึกษานิเทศก์
พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ และนางสาว อรพิน จูมสีมา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่อุบลราชธานี
สำหรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565
ตามลำดับ ดังนี้
1 จุดแรกที่โรงเรียนบ้านค้อ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี มีนายสา สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ และยังมีโครงการส่งเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ทำนาในพื้นที่โรงเรียน โดยมีครูและผู้ปกครองร่วมสนับสนุน
2 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี มีนายอดุลย์ศักดิ์ นารินรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรายงานผลการปฏิบัติงานและมีโครงการเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมการงานพื้นฐานอาชี
3 โรงเรียนบ้านคำบาก อ.บุณทริก จ อุบลราชธานี มีนายยืนยง หงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รายงานผลการจัดการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม แล้วยังมีโครงการเกษตรพอเพียงโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้ว
4 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มีนายภราดร ดำกฤษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู กล่าวรายงานผลการจัดการศึกษา
มีผลการพัฒนาเป็นไปตามแผนงานและโครงการ และโรงเรียนมีพื้นที่ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โครงงานถนอมอาหารผลิตภัณฑ์จากปลาเขื่อนสิรินธร
5 โรงเรียนบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีนางพิสมัย แก้วเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รายงานผลการดำเนินงาน ทั้งโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนทอผ้าพื้นเมือง โดยภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน และมีชมรมมัคคุเทศก์น้อยนำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อุทธยานแห่งชาติผาแต้มอีกด้วย
6 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีนายธงชัย กรินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รายงานผลการจัดการศึกษาครบทุกโครงการ ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและมีโครงงานพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมด้านศิลปะทุกช่วงวัย ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบหลายกิจกรรม
ที่สำคัญ จากการติดตามและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ด้านวิชาการ พบว่าโรงเรียน 5 แห่ง ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มทักษะภาษาไทยนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จำนวนมาก
ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นทุกวิชาด้วย
ส่วนอีก 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว รายงานว่านักเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในด้านความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณในระดับดี ร้อยละ 65.51 และมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเลิศ คือ ร้อยละ76.10 ตรงตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
และท่านองคมนตรีได้เมตตาแนะนำทุกโรงเรียนให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ เรื่องการสอนภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมและวิธีการทำให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ เน้นให้นักเรียนท่องสูตรคูณให้คล่อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดคำนวณอีกทางหนึ่งด้วย
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียน จะได้บริหารจัดการศึกษา และดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน และกลยุทธ์ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง มีความเจริญก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน
8 สิงหาคม 2565
โฆษณา