บางคนจนตัวตาย
ยังค้นพบตัวเองไม่เจอก็มีครับ
ฉะนั้นจงภูมิใจว่าจะค้นพบตัวเองได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
โฆษณา