31 ส.ค. 2022 เวลา 11:30 • กีฬา
การให้ข้อมูลด้วยตัวเลขและสถิติ
ตัวอย่างการนำเสนอโดยการเลือกข้อมูลพึ่งรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธในทางที่ตนเองต้องการ
Quote; He is too short they said!
Achievement: Nice job showing the aerial duel success percentage
Hidden data: aerial fuel sccess percentage is present without context.
What if we include this into big data?
Duels contested in 4 games
Van Dijk : 21 times
Lisandro : 6 times
Big data ช่วยตอบคำถาม สำหรับคนที่รู้จักใช้กับคนที่นั่งฟังแบบเข้าใจ big data เท่านั้น ไม่อย่างนั้นเป็นการเลือกให้ข้อมูล
โฆษณา