1.การค้าประเวณีด้วยตัวเอง ไม่มีคนกลางไม่ควรมีความผิดทางกฎหมายแต่ไม่ควรมีการลงทะเบียนเพราะไม่มีใครอยากทำอาชีพนี้ตลอดไปและเพื่อไม่ให้ถูกรีดไถจากผู้บังคับใช้กฎหมาย
2.การค้ามนุษย์ควรมีการปราบปรามอย่างจริงจัง
3.รัฐควรจัดให้มีประกันสังคมในฐานะอาชีพอิสระแม้ไม่เสียภาษีรายได้ แต่อาจกำหนดเงินสมทบขั้นต่ำ
3.คดีข่มขืนเป็นเรื่องของการตกต่ำด้านศีลธรรม ที่เกิดจากความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวและเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ขาดสติหรือเป็นสันดาน อาจใช้วิธีลงโทษด้วยการฉีดยาทำลายสมรรถภาพทางเพศถาวร
โฆษณา