#ความพยายามครั้งใหม่
___แม้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จะทรงล้มเหลวในการรวมนิกายสงฆ์โดยการให้ห่มแหวก พระองค์ก็ไม่ได้ละความพยายาม ทรงทดลองให้พระมหานิกายผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จไปประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเข้าร่วมสังฆกรรมกับพระสงฆ์ธรรมยุติ ณ วัดนิเว... อ่านต่อ
โฆษณา