20 ก.ย. 2022 เวลา 22:11 • ปรัชญา
[พหุวัฒนธรรมอรุณสวัสดิ์]
ในยุคนี้ แนวคิดอย่างพหุวัฒนธรรม เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อบอกว่า โลกเราเป็นพหุวัฒนธรรม ประเทศเราเป็นพหุวัฒนธรรม เพราะมันเป็นมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มดำรงอยู่เป็นสังคม เพราะโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากความหลากหลาย แม้แต่ในธรรมชาติ สังคมมนุษย์เองมีองค์ความรู้มากมายเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนซึ่งวัฒนธรรมระหว่างกัน
เรื่องพหุวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องของการบอกว่า เราเป็นสังคมแบบไหน แต่เป็นการย้ำไปที่ "ผู้คนในสังคม ให้ตระหนัก" และยอมรับอย่างแท้จริง ว่า จริงๆแล้ว เราสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมอื่นที่ต่างจากเราได้นะ มีพื้นที่ให้กับวัฒนธรรมอื่นที่ต่างจากเราได้นะ ทุกวัฒนธรรมที่อยู่กับเราสามารถต่อรองเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆของรัฐ หรือ เอกชน ตามความเหมาะสมได้นะ โดยทุกฝ่ายยังดำรงซึ่งวัฒนธรรมของตัวเอง ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตัวเอง ไปพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง
แอดอยากให้ลูกเพจแอด ที่เป็นมุสลิม ยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นมุสลิมอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกับ เรียนรู้ว่าเพื่อนต่างวัฒนธรรมน่ารักแค่ไหน และ อยากให้เพื่อนต่างศาสนิกรู้จักมุสลิมว่า จริงๆแล้ว มุสลิมเราเองก็น่ารักแค่ไหนและซุปเนื้อ หรือ เบคอนเนื้อ อร่อยจริงๆ
โฆษณา