ส่วนตัวคิดว่า ทำอะไรก็ตามที่ก่อประโยชน์ให้ฝ่ายนั้น และส่งผลให้เรารู้สึกดี โดยที่การกระทำทั้งกระบวนการไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นๆด้วย
โฆษณา