ความจริงแล้วตามหลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่น้อยลงเท่านั้นเราจึงคิดว่ามันคือความสุข เพราะมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านจึงสอนว่าให้เราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันก็จะนำพาความทุกข์มาให้เราเช่นเรายึดมั่นในความสุขแล้วพอมันจากไป เราก็จะทุกข์ทันที
  • 1
โฆษณา