อาจหมายความรวมถึง มุมมองและจุดมุ่งหมายและการดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกัน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดูไม่ขัดกัน สอดคล้องและดำเนินไปด้วยกันได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ
  • 2
โฆษณา