29 ก.ย. 2022 เวลา 04:01 • ประวัติศาสตร์
เจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) ของศาสนาพุทธครับ มีหลักฐานที่ประวิติศาสตร์ที่ทางอังกฤษค้นพบ และนักประวัติศาสตร์/โบราณคดีหลายๆ ท่านระบุไว้ ว่ามีครับ ซึ่งดุจะเป็นรูปธรรมมากพอสมควร ส่วนศาสนาอื่นก็คิดว่ามี แต่เรื่องราวต่างๆ ของแต่ละศาสนา(รวมถึงพุทธ) ก็อาจจะมีอาจปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม กันต่อๆ มาถึงปัจจุบันครับ
โฆษณา