ประโยคเต็มๆกล่าวว่า "เราคือค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด" You‘re the average of the five people you spend The most time with. กล่าวโดย จิม โรห์น (Jim Rohn) นักธุรกิจและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกัน
ไม่เพียงมีผลต่อพฤติกรรม วิธีคิด และอุปนิสัยใจคอของเรา แต่มันยังเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องตัดสินใจ และอื่นๆอีกหลายประเด็นค่ะ
  • 2
โฆษณา