Palo Alto Networks by nForce Secure
AIOps ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินงานด้าน IT
AI คือการสร้างเครื่องจักรให้มีคุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและความฉลาดเหมือนมนุษย์ หรือสร้างความฉลาดให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆ อย่างเช่น จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว และการทำงานของสมอง
1
ปัจจุบันงานวิจัยหลักๆ ของ AI จะมีแนวคิดที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ไม่จำเป็นต้องอาศัยอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น
 • ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) ก่อนที่จะทำให้ AI คิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร
 • ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally) คิดอย่างมีเหตุผลหรือคิดถูกต้อง เช่น ใช้ตรรกะในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล
 • ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Systems that act rationally) สามารถกระทำอย่างมีเหตุผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
แม้ว่าแต่เดิมนั้น AI จะเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่าง ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ เช่น Machine Learning (ML) ซึ่งก็คือการสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป และสร้างผลลัพธ์การตอบสนองต่อข้อมูลขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องถูกโปรแกรมเพิ่มเข้าไป
 • เมื่อ AI ถูกนำไปใช้กับ IT Operations
ทุกวันนี้มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้สำหรับการดำเนินงานด้าน IT โดยมีชื่อเรียกแฟลตฟอร์มนี้ว่า “AIOps” เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยทำให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิมธิภาพมากขึ้น
“AIOps” ย่อมาจาก “Artificial Intelligence for IT Operations” เป็นการนำข้อมูล Big Data มาใช้ร่วมกับ Machine Learning (ML) แบบอัตโนมัติกับกระบวนการดำเนินงานด้าน IT ซึ่งรวมถึงการนำเหตุการณ์ต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน (Event Correlation), การตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ (Anomaly Detection), การกำหนดความเป็นเหตุเป็นผล (Causality Determination)
ซึ่งแฟลตฟอร์ม AIOps จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางระบบ Network เพื่อทำการแปลงข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีความหมาย ช่วยในการทำงานเชิงรุกเพื่อการตอบสนองอย่างทันท่วงที ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
 • AIOps ตอบโจทย์อย่างไรกับการดำเนินงานด้าน IT
AIOps ช่วยให้ทีมปฏิบัติการด้าน IT สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็ว ด้วยการมาแทนที่เครื่องมือการดำเนินงานด้าน IT แบบ Manual และแยกต่างหากกันหลายๆ ตัวด้วยแพลตฟอร์มการดำเนินงานด้าน IT ที่ชาญฉลาด พร้อมระบบอัตโนมัติและบริหารจัดการจากที่เดียว
AIOps ช่วยให้ทีมปฏิบัติการด้าน IT สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้กระทั่งในเชิงรุก AIOps เชื่อมช่องว่างระหว่างภูมิทัศน์ด้าน IT ที่มีความหลากหลาย ทั้งแบบไดนามิกรวมไปถึงในมุมที่ยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ที่ไม่ต้องการให้ระบบหรือแอพลิเคชั่นมี Downtime แม้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่า AIOps เป็นอนาคตของ IT Operation Management องค์กรต่างๆ นำแพลตฟอร์ม AIOps มาใช้เป็นตัวเร่งประสิทธิภาพสำหรับเครื่องมือตรวจสอบ ซึ่งแพลตฟอร์ม AIOps ได้มีการแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ Domain Agnostic และ Domain Centric
 • AIOps for Next-Generation Firewalls
Palo Alto Networks บริษัทด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ได้นำเสนอโซลูชั่นด้านความปลอดภัยแห่งอนาคต AIOps for Next-Generation Firewalls (NGFW) สำหรับแนวทางด้าน Domain Centric ซึ่งจะมาเปลี่ยนประสบการณ์
การปฏิบัติงานของ Firewalls โดยอาศัยการคาดการณ์, การตีความ และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งผลกระทบทางธุรกิจ
AIOps for NGFW ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัย สามารถปรับปรุงท่าทางการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยปรับการกำหนดค่าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และคำแนะนำในการกำหนดการตั้งค่า นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย สามารถดำเนินการเชิงรุกด้วยการตรวจจับความผิดปกติด้วย Machine Learning และสามารถนำเอาข้อมูลเชิงลึก ไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับใช้ทั้งหมด
AIOps for NGFW จัดการกับความท้าทายด้านการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การกำหนดค่าที่ผิดพลาด ความผิดพลาดของมนุษย์ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การใช้ทรัพยากร ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
 • AIOps for NGFW ทำงานอย่างไร? ให้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง?
AIOps for NGFW คือโมดูลบนคลาวด์ที่อาศัยข้อมุลจาก Hardware Firewalls (PA-Series), Software Firewalls (VM-Series), รวมไปถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่าง Panorama ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง AIOps Cloud ที่ซึ่งมี Machine Learning Algorithms ทำการวิเคราะห์พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ
AIOps for NGFW นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ PAN- OS ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งเพิ่ม ขณะเดียวกันยังให้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ดังนี้
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุด – ด้วย Telemetry มากกว่า 100,000+ , AIOps สามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อให้ธุรกิจมีการปรับปรุงในด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
 • ลดเวลา Downtime – หลีกเลี่ยงการหยุดระบบหรือลดเวลา Downtime ลง AIOps ใช้ Machine Learning เพื่อทำการพยากรณ์มากถึง 51% เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่จะมาขัดขวางให้ NFGW ทำงานได้ไม่สะดวก และบอกให้รู้ก่อนที่จะมีผลกระทบมาถึง
 • ประหยัดเวลา – ลดเวลาในการหาช่องโหว่ทางระบบเครือข่ายได้มากถึง 99%
 • เพิ่มความมั่นใจ – ทำการสำรวจความปลอดภัยและสุขภาพของระบบเครือข่าย รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายในอนาคตเพื่อทำให้มีความมั่นใจในระบบมากขึ้น
 • ให้มุมมองในการมองเห็นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน – มุมมองรายละเอียดในองค์กรตั้งแต่แอพลิเคชั่น, ภัยคุกคาม, ระบบเครือข่าย, ผู้ใช้งาน และบริการด้านความความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในแต่ละปี
 • มอบผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น – ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยการค้นหาช่องโหว่ในองค์กรแบบอัตโนมัติทำให้ค่าใช้จ่ายในการค้นหาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
โดยรวมแล้วประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ AIOps ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้าน IT นอกจากนี้ AIOps ยังมีความสามารถเฉพาะที่มนุษย์ไม่มี นั่นคือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการ AIOps คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีนี้สามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ปัญหาในอนาคต และแก้ไขได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบด้านลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (SECURE) ผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการอย่างครบวงจร โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์
สามารถติดตามโซลูชั่นอื่นๆ ได้ทาง
30K รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งตัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก๊งยากูซ่า ภายในปี 2030 แก๊งยากูซ่าทั่วประเทศ จะไม่สามารถใช้ทางด่วนได้ !
   ถ้าพูดถึงพัฒนาการของรูปแบบออฟฟิศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Co-Working Space นับเป็นรูปแบบออฟฟิศที่ประสบความสำเร็จที่สุดจากการรวบรวมผู้คนจากต่างภูมิหลังให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในพื้นที่อันไร้ขอบเขต ซึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้การทำงานใน Co-Working Space เป็นรูปเป็นร่างและประสบความสำเร็จ นั่นคือความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น บริษัทต่างๆ จึงต้องหาทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงใจที่สุด จนเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างทีมเพื่อเก็บมุมมองอีกด้านที่อาจจะคาดไม่ถึง
   • หนึ่งคนตด หมื่นคนตาย เรื่องราวการผายลมของทหารโรมัน ที่ทำให้มีคนตายเป็นหมื่นคน!?
   หลังจากที่มีการจับกุมกลุ่มคนเยอรมันเตรียมวางแผนจะบุกอาคารรัฐสภา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และยึดอำนาจ เมื่อ 7 ธันวาคม 2565 มีเพื่อนไลน์ไอดี @ntp59 ท่านหนึ่งเขียนมาถามผมถามว่า…
   ดูทั้งหมด