“การให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรนนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะต้องเอาวันกำหนดใช้รัฐธรรมนูญเป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่ง ผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงดำรงตำแหน่งตามความมาตรา 164 นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งยังไม่ครบกำหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชไทย
“ดังนั้น การเป็นนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่”
คำวินิจฉัยอันเป็นที่สิ้นสุดของศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สืบเนื่องจากการยื่นคำร้องของ ส.ส. ฝ่ายค้าน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ (30 กันยายน 2565) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566
คำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกครั้งในสมัยหน้า และหากได้รับเลือกให้เป็นนายกฯ ต่อเนื่องอีก 1 สมัย พล.อ.ประยุทธ์ จะสามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2568
#ศาลรัฐธรรมนูญ #8ปีประยุทธ์ #นายก8ปี
1 ถูกใจ
152 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา