ค ว า ม ดี ค ล้ า ย ด อ ก ไ ม้
ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ย ค ล้ า ย วั ช พื ช
🪴 🌸 🌷 🌾
การหมั่นเติมบุญ (ความดีงาม)
ก็เหมือนการเติมปุ๋ยให้ต้นไม้ดอก
ผลที่ได้คือดอกไม้ที่สวยงาม
พร้อมความหอมชื่นใจแก่ผู้ปลูก
🌱 🌿
หมั่นลดบาป (อบาย, ความชั่ว)
ก็เหมือนการหมั่นกำจัดวัชพืช
ที่มาคอยแย่งชิงสารอาหาร
จากต้นไม้ดอกที่เราปลูกไว้
🌸 🌷 🌾
ต้นไม้ ดอกไม้ (กาย-ใจ) ของเรา
จะงอกงามหรือเสื่อมทราม
ขึ้นอยู่ที่การกระทำของตัวเราเอง
😃
ครูติ๋ง
ไพโรจน์ ชินศิรประภา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
🌼
โฆษณา