เพราะว่า Bigbang ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียว แล้วกําเนิดเป็นโลก เป็นจักรวาลที่เราอาศัยอยู่อย่างที่คุณเข้าใจ Bigbang มีเป็นอนันต์ มีสภาพเป็นวัฏคือเกิดขั้นมา ( bigbang) ตั้งอยู่ ( ขยายตัวและหดตัว) และก็ดับไป (เป็น big crunch หดตัวกลายเป็นจุดและก็ระเบิดเป็น Bigbang ใหม่) เราอยู่ในเสี้ยวหนึ่งของ bigbang ที่ไหนไม่รู้ แต่จักรวาลของเราเป็น 3 มิติ แต่มีมิติที่อยู่สูงๆขึ้นไปซ้อนทับกับจักรวาลของเราถึง 11 มิติ ดังนั้นจึงมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบถือกําเนิดมาก่อน bigbang ของเรา อาจจะมาจาก bigbang ที่อื่น
อยู่ในมิติที่11 ที่ไม่ต้องอาศัย bigbang หรืออยู่ในมิติที่ตํ่าลงมาที่ถือกําเนิดจากการสร้างของ bigbang เช่น อวกาศ 3 มิติแบบโลกของเรา เราไปเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องอาศัยอยู่ในโลก 3 มิติ มีตา หู จมูก มีร่างกายเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิต มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติอื่นๆไม่ได้อาศัยร่างกายหรือมีกายเนื้อ หรืออาจจะมีร่างกายเหมือนมนุษย์อาศัยอยู่ในจักรวาลอื่นที่ถือกําเนิดมาคนละ bigbang จนวนไปวนมาไม่รู้อันไหนเกิดก่อนหรือหลัง ดังนี้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า สังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย
ดังนั้นอย่าได้ถามหาสิ่งมีชีวิตอันแรกสุดในจักรวาลเป็นอันขาด หรือถามหาผู้สร้างเพราะไม่มี
  • 11
โฆษณา