5 ต.ค. 2022 เวลา 17:59 • ความคิดเห็น
บุคคลที่ สามารถดำรงตนได้ โดยมิทำให้ ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา ใจ
โฆษณา