บุคคลที่ สามารถดำรงตนได้ โดยมิทำให้ ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา ใจ
1 ถูกใจ
20 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา